Nowość! Popelina z 20% zniżką. Skorzystaj z rabatu!

Regulamin CottonBee - zobacz, jak działamy

Regulamin korzystania z usług serwisu ctnbee.com przez Klientów

Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego ctnbee.com (zwanego dalej "Serwisem"). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o korzystanie z Usług.

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzi Prosker Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 9D, 09-400 Płock, KRS: 0000399562, Regon: 145855516, NIP: 774-321-07-15 (dalej jako "Usługodawca").
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

II. Definicje

Serwis – serwis internetowy ctnbee.com, umożliwiający Klientom korzystanie z Usług;
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu, polegające w szczególności na umożliwieniu Klientom zlecania Usługodawcy wykonania wydruku egzemplarzy Wzoru Grafiki oraz ich zakup bądź zlecania Usługodawcy wydruku egzemplarzy Wzoru Własnego Grafiki oraz ich zakup;
Regulamin – niniejszy Regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Klientom za pośrednictwem Serwisu;
Ceny – ceny egzemplarzy Wzorów Grafik bądź Wzoru Własnego Grafiki udostępniane za pośrednictwem Serwisu, wyrażone w złotych polskich (zł) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT);
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w Serwisie oraz korzysta z Serwisu w celu korzystania z Usług. Każdy Klient może równocześnie korzystać z Serwisu jako autor grafik, na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie, dostępnym na stronie Serwisu.
Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła celem korzystania z Serwisu w charakterze Klienta.
Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Klientów, dający Klientowi możliwość korzystania z Usług. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dostępu do Konta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
Wzór Grafiki – w rozumieniu Regulaminu jest to jakikolwiek udostępniany za pośrednictwem Serwisu wzór, wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub materiałów wytworu oraz ornamentację.
Wzór Własny Grafiki – w rozumieniu regulaminu jest to jakikolwiek wzór wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub materiałów wytworu oraz ornamentację, przekazany Usługodawcy przez Klienta, nie udostępniany uprzednio za pośrednictwem Serwisu.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Usług może zapoznać się z opisem zasad działania Serwisu, oraz udostępnianymi za jego pośrednictwem Wzorami Grafik bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek Rejestracji, zobowiązana jest jednak przestrzegać wszystkich zasad określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w zakładce "Rejestracja".
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o korzystanie z Usług. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Podczas Rejestracji w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta dającego możliwość korzystania z Usług jako Klient, a po podaniu dodatkowych danych również jako autor Wzorów Grafik na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie. Konto daje Klientowi możliwość zapoznania się z historią składanych w Serwisie zamówień, stanem zamówień aktualnie realizowanych, zarządzania Wzorami Własnymi Grafik oraz, edytowania i uzupełniania danych udostępnionych podczas Rejestracji.
 5. Klient może za pośrednictwem Serwisu:
  a) dokonać wyboru Wzoru Grafiki dostępnego w Serwisie, zlecić Usługodawcy wydruk Wzoru Grafiki zaopatrzonego adnotacją "na sprzedaż" na wybranej przez siebie tkaninie i w określonym przez siebie rozmiarze oraz zakupić od Usługodawcy wydrukowane egzemplarze Wzoru Grafiki;
  b) udostępnić Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu Wzór Własny Grafik, zlecić Usługodawcy jego wydruk na wybranej przez siebie tkaninie i w określonym przez siebie rozmiarze oraz zakupić od Usługodawcy wydrukowane egzemplarze Wzoru Własnego Grafiki.
 6. Dokonując wyboru Wzoru Grafiki, o czym mowa w ust. 5a powyżej, Klient wskazuje rodzaj tkaniny oraz wielkość obszaru zadruku.
 7. Udostępniając za pośrednictwem Serwisu Wzór Własny Grafik, o czym mowa w ust. 5b powyżej, Klient wskazuje wielkość motywu graficznego, jego sposób powtarzania na materiale, rodzaj tkaniny oraz wielkość obszaru zadruku.
 8. W przypadku przekazania przez Klienta Usługodawcy Wzoru Własnego Grafiki, Usługodawca z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, nie będzie udostępniał otrzymanego Wzoru Własnego Grafiki na stronie Serwisu. Klient może na zasadach i po spełnieniu warunków opisanych w odrębnym regulaminie udostępnianym za pośrednictwem Serwisu, udostępnić w Serwisie Wzór Własny Grafiki działając jako autor grafik.
 9. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu Wzory Grafik, zaopatrzone adnotację "publiczny" nie umożliwiają ich wydruku oraz zakupu. Klient może jedynie za pośrednictwem Serwisu zapoznawać się z ich wyglądem.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo do zamieszczenia na stronie Serwisu oraz w innych serwisach internetowych na których Usługodawca promuje Serwis w szczególności w serwisie Facebook.com, pinterest.com i instagram.com zdjęcia sprzedanego i wykonanego egzemplarza Wzoru Grafiki oraz Wzoru Własnej Grafiki (Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnej Grafiki nadrukowanej na wybranej przez Klienta tkaninie).
 11. Zamieszczone na stronie Serwisu Wzory Grafik o statusie "na sprzedaż" o czym mowa w ust. 5a powyżej, nie stanowią oferty Usługodawcy sprzedaży egzemplarzy danego Wzoru Grafiki, o właściwościach wskazanych przez Klienta jak ich wielkość i sposób powtarzania na materiale, rodzaj tkaniny oraz wielkość obszaru zadruku, ale są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 12. Zamówienie wydruku egzemplarzy Wzorów Grafik uważa się za złożone, i nie podlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą odznaczenia przez Klienta opcji "złóż zamówienie", po uprzednim wskazaniu jego właściwości o czym mowa w ust. 5-7 powyżej oraz dokonaniu przez Klienta przedpłaty o której mowa w ust. 14 poniżej.
 13. Zamówienie wydruku egzemplarzy Wzoru Własnego Grafiki uważa się za złożone, i nie podlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą odznaczenia przez Klienta opcji "złóż zamówienie", po uprzednim wskazaniu jego właściwości analogicznie do procedury o której mowa w ust. 5-7 powyżej, przekazaniu Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu Wzoru Własnego Grafiki oraz dokonaniu przez Klienta przedpłaty o której mowa w ust. 14 poniżej.
 14. Przed złożeniem zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient może zapoznać się z Ceną oraz wysokością wymaganej przedpłaty stanowiącej 100% wysokości Ceny. Cena uzależniona jest wyłącznie od rodzaju tkaniny oraz wielkości obszaru zadruku oraz zawiera koszt dostawy.
 15. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonej liczby egzemplarzy Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnego Grafiki o właściwościach wskazanych na pośrednictwem Serwisu za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Klienta jeżeli Usługodawca potwierdzi otrzymanie zamówienia wysłaniem Klientowi wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążąca dla Klienta oraz Usługodawcy od chwili doręczenie Klientowi na podany podczas Rejestracji adres email wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia umowy sprzedaży) o czym mowa w ust. 16 poniżej.
 16. Zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem umowy sprzedaży egzemplarzy Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnego Grafiki w liczbie, rozmiarach i innych właściwościach wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email o przyjęciu zamówienia do realizacji o czym mowa w ust. 15 powyżej. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie dodatkowo potwierdzone zmianą statusu na Koncie Klienta na "Przyjęte do realizacji".
 17. Wniesienie przez Klienta przedpłaty za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Usługodawcy.
 18. Brak doręczenia przez Usługodawcę Klientowi wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email o przyjęciu zamówienia do realizacji o czym mowa w ust. 16 powyżej w terminie 7 dni od jego złożenia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Usługodawcę.
 19. Zawarcie przez Klienta umowy, o której mowa w ust. 16 powyżej, jest równoznaczne ze zleceniem Usługodawcy wydrukowania Wzoru Grafiki bądź Wzoru Własnego Grafiki, przy uwzględnieniu wszystkich właściwości wskazanych za pośrednictwem Serwisu przez Klienta, oraz dostarczenie wydrukowanych egzemplarzy, pod wskazany za pośrednictwem Serwisu adres Klienta.
 20. W przypadku anulowania przez Usługodawcę zamówienia, o czym mowa w ust. 18 powyżej, Usługodawca w terminie 7 dni liczonym od upływu terminu o którym mowa w ust. 18 powyżej, zwróci Klientowi całość wniesionej przez niego przedpłaty, na rachunek bankowy z którego dokonana została przedpłata.
 21. Klient może korzystać z Usług za pośrednictwem Serwisu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

IV. Prawa autorskie

 1. Z chwilą udostępnienia Usługodawcy przez Klienta Wzoru Własnego Grafiki o czym mowa w pkt III ust. 12 Regulaminu, Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Usługodawcę z Wzoru Własnego Grafiki w celu realizacji Usług wynikających z niniejszego Regulaminu w tym jej wydruku celem stworzenia egzemplarzy Wzoru Własnego Grafiki, oraz korzystania z grafiki za zasadach wskazanych w pkt III ust. 10 Regulaminu, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową oraz zapisu magnetycznego;
  b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową (w tym na dowolnych nośnikach danych oraz we wszystkich sieciach umożliwiających transmisję utworów), zapisu magnetycznego, drukarską (w tym druk cyfrowy) i dowolnymi metodami reprograficznymi;
  c) wprowadzania do pamięci komputera,
  d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  e) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
  f) tworzenia egzemplarzy Wzoru Grafiki (których właścicielem stanie się Usługodawca).
 2. Klient oświadcza, że w stosunku do przekazanego Usługodawcy Wzoru Własnego Grafiki, przysługują mu wszystkie prawa w zakresie koniecznym do udzielenia Usługodawcy licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w związku z korzystania przez Usługodawcę z uprawnień przyznanych mu na podstawie ust. 1 powyżej, Klient zobowiązuje się, że podejmie - bez dodatkowego wynagrodzenia - wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 3. Wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
 4. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały dostępu do jego Konta, w szczególności w ten sposób, aby mogły powielać, dystrybuować albo w inny sposób wykorzystywać treści o których mowa w ust. 3 powyżej. Po uzyskaniu informacji o takiej sytuacji, Usługodawca może kierować roszczenia względem znanego mu Klienta, z tytułu naruszenia postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Klient zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu w tym zamieszczonych na nim Wzorów Grafik w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 6. Przejście własności egzemplarzy Wzoru Grafik na Klienta, o czym mowa w pkt. V ust. 4 nie powoduje przejścia na Klienta jakichkolwiek prawa autorskich do Wzorów Grafik. Nabyty przez Klienta egzemplarz Wzoru Grafik nie stanowi oryginału Wzoru.

V. Dostawa

 1. Dostarczenie Klientowi zakupionych egzemplarzy Wzorów Grafik następuje w ciągu 15 dni roboczych liczonych od dnia w którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą, o czym mowa w pkt III ust. 16 Regulaminu. Towar wysyłany jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Koszty dostawy są wskazane w koszyku dostępnym na Koncie Klienta przed złożeniem zamówienia i wniesieniem przedpłaty za zakupione egzemplarze Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnego Grafiki.
 3. Usługodawca nie przewiduje opcji osobistego odbioru zakupionych egzemplarzy Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnego Grafiki.
 4. Przejście własności zakupionych przez Klienta egzemplarzy Wzoru Grafiki lub Wzoru Własnego Grafiki, następuje z chwilą ich doręczenia Klientowi na zasadach opisanych powyżej.

VI. Płatność Klienta

 1. Ceny nabywanych przez Klientów egzemplarzy Wzoru Grafiki bądź Wzoru Własnego Grafiki oraz wysokość wymaganej przedpłaty wskazywane są każdorazowo za pośrednictwem Serwisu. Cena uzależniona jest od rodzaju tkaniny oraz wielkości obszaru zadruku.
 2. Klient za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyboru jednej ze wskazanych poniżej form wniesienie przedpłaty:
  a) płatność za pośrednictwem usługi Paylane - Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. oraz Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o całkowitej Cenie zakupionych egzemplarzy Wzoru Grafiki bądź Wzoru Własnego Grafiki wraz z kosztami dostawy pod wskazany przez Klienta za pośrednictwem Serwisu adres ("Całkowita Wartość Zamówienia") oraz wysokości wymaganej przedpłaty stanowiącej 100% wysokości Ceny.

VII. Odpowiedzialność

 1. Klientowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usług w celach niezgodnych z prawem.
 2. Za korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usługi, spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z uzyskania dostępu do jego Konta przez niepowołane osoby trzecie, wynikającego z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczenia Usług oraz czasie ich trwania. Usługodawca zobowiązuje się do użycia wszelkich środków, aby skrócić do minimum czas zawieszenia lub ograniczenia w funkcjonowaniu Usług.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z podania przez Klienta nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 7. W stosunku do Klientów, nie będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usług, spowodowane:
  a) niezależnymi od Usługodawcy okolicznościami wynikającymi z siły wyższej;
  b) niezależnymi od Usługodawcy działaniami podmiotów trzecich, przy pomocy których Usługodawca świadczy Usługi.
 8. W stosunku do Klientów nie będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność bądź opóźnienia w dostarczeniu egzemplarzy Wzorów Grafik wynikających z siły wyższej, bądź innych okoliczności niezawinionych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług, co prowadzić będzie do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usług zawartej na podstawie Regulaminu:
  a) w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia;
  b) w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
  c) podjęciu przez Usługodawcę uzasadnionych informacji o wykorzystywaniu przez Klienta Usługi w niezgodnych z prawem w tym w celach wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276).

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad przesłanego towaru mogą być zgłaszane przez Klienta pocztą tradycyjną na adres Prosker Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 9D, 09-400 Płock
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Klienta, w tym jego adres.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 (czternaście) dni od daty dostarczenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie danej reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji (bądź zaktualizowany w czasie późniejszym) lub pocztą na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży egzemplarzy Wzoru Grafiki bądź Wzoru Własnego Grafiki oraz zwrotu otrzymanych egzemplarzy ze względu na przedmiot Usługi o właściwościach ściśle określonych przez Klienta.
 7. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie towaru dostawca ma obowiązek wraz z Klientem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty Klientowi odszkodowania za poniesione straty.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usług. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych i poprawienia danych.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji Usług w stosunku do Klientów nie będących osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Spory wynikłe przy realizacji Usług w stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy.
 4. Do uruchomienia i korzystania z Usług niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Internet Explorer 9.0. Mozille FireFox 11, Safari 5.1, Google Chrome 17.00, Opera 11.0, lub nowszą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych Usług w tym dostosowania treści Serwisu do preferencji Klientów, utrzymania sesji Klienta oraz dla celów analitycznych i statystycznych.
 6. Klient ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji Usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym poinformuje Klientów z zachowaniem co najmniej 30 dniowego terminu za pośrednictwem Serwisu. Naniesienie zmian nie naruszy jakichkolwiek praw nabytych przez Klientów podczas obowiązywania wcześniejszej wersji Regulaminu.
 8. Korzystanie z Usług wymaga posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Polityka prywatności serwisu ctnbee.com

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji ctnbee.com.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z ctnbee.com.

I. Kto jest administratorem danych osobowych ctnbee.com?

Administratorem danych osobowych ctnbee.com (dalej "Administrator"), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Prosker Sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 9D, 09-400 Płock
KRS: 0000399562
Regon: 145855516
NIP: 774-321-07-15

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej "GIODO") zbiór danych o nazwie "Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego ctnbee.com".

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL firmy Unizeto Technologies S.A.. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a serwisem ctnbee.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy ctnbee.com, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 3. System IT ctnbee.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy?

Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w ctnbee.com, dzięki czemu możesz korzystać z wszystkich funkcji serwisu. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z ctnbee.com.

W trakcie rejestracji prosimy o podanie:
- loginu i hasła – niezbędnych do zalogowania do serwisu ctnbee.com;
- adresu e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem z ctnbee.com;
- imienia i nazwiska

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez ctnbee.com i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

IV. Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika ctnbee.com"

W ramach ctnbee.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy ctnbee.com mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika ctnbee.com. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Logi serwera
System informatyczny, z którego korzysta ctnbee.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z ctnbee.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na ctnbee.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji ctnbee.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

ctnbee.com (cookies)
ctnbee.com wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia ctnbee.com rozpoznania Ciebie i dostosowania ctnbee.com do Twoich potrzeb.

ctnbee.com wykorzystuje cookies do:
- zapamiętania zalogowania
- zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania serwisu
- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z ctnbee.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w ctnbee.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez ctnbee.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ctnbee.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ctnbee.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google AdWords/AdSense (cookies)
Google AdWords/AdSense wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez ctnbee.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords/AdSense. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ctnbee.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ctnbee.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów ctnbee.com
ctnbee.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej ctnbee.com lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

ctnbee.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

ctnbee.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) - logowanie, statystyki, spersonalizowana reklama
Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) – logowanie

Uwaga: Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ctnbee.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ctnbee.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ctnbee.com

ctnbee.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w ctnbee.com linki do innych stron internetowych. ctnbee.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, ctnbee.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa ctnbee.com

ctnbee.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ctnbee.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://ctnbee.com/pl/regulamin

VIII. Kontakt

ctnbee.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail [email protected].

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected].

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
CottonBee
ul. Kostrogaj 9D
09-400 Płock

Dla biznesu Materiały GOTS
Nie jesteś pewien? zamów próbnik!
Zamów próbnik materiałów. Dostawa gratis!

Zamów próbnik materiałów z dostawą gratis!

Sam skomponuj swój próbnik! Bazowa wersja zawiera próbki materiałów bawełnianych, ale możesz dodać do nich próbki z bawełny organicznej, wiskozy, poliestru i jedwabiu.

X